Privacyverklaring

PATHÉ PRIVACY STATEMENT (SOLLICITANT)

Wij zijn ons ervan bewust dat je vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om jouw privacy te beschermen. In dit privacy statement laten we je weten welke gegevens we verzamelen en vastleggen als je solliciteert bij Pathé of bij Pathé in dienst komt en waarom we deze gegevens verzamelen. Ook vinden we het belangrijk om te verduidelijken aan wie de gegevens worden verstrekt en wie de gegevens mag verwerken. Zo snap je precies hoe wij werken.

Pathé respecteert de privacy van alle sollicitanten en (toekomstige) medewerkers en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Pathé handelt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679, hierna de “AVG”).

Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van sollicitanten via de ‘werken bij’ website van Pathé en via het ‘sollicitantenportal’ van Pathé.
 

IDENTITEIT EN CONTACTGEGEVENS:

Pathé Theatres B.V. is de verwerkingsverantwoordelijke voor jouw persoonsgegevens.
Postbus 75948
1070 AX Amsterdam

Kvk Amsterdam 33161839
ABNAMRO 53.55.85.004
IBAN NL91ABNA0535585004
BIC code ABNANL2A
BTW no. NL.0057.49.323.B.01
 

GEBRUIK VAN VERZAMELDE GEGEVENS DOOR PATHÉ

Pathé verzamelt je gegevens wanneer je solliciteert via onze website en eventueel via mail. Hieronder geven wij aan welke gegevens wij verzamelen en voor welke doeleinden wij deze gebruiken.

De juridische grondslag voor de verwerking van jouw persoonsgegevens door Pathé is steeds het nemen van precontractuele maatregelen naar aanleiding van een verzoek van jou als sollicitant om een arbeidsovereenkomst aan te gaan (jouw sollicitatie), de behartiging van een gerechtvaardigd belang van Pathé of een derde of de nakoming van een wettelijke verplichting die op Pathé rust.

Voor welke doelen gebruiken we je gegevens?
Jouw persoonsgegevens worden gebruikt om je sollicitatie in behandeling te kunnen nemen, vragen te beantwoorden over jouw sollicitatie en informatie met je delen aangaande de sollicitatie.

We verzamelen en/of gebruiken geen persoonsgegevens voor andere doeleinden dan de doeleinden die zijn beschreven in dit privacy statement, tenzij we van tevoren je toestemming hiervoor hebben verkregen.

Persoonsgegevens die wij vastleggen
In het kader van jouw sollicitatie legt Pathé de volgende persoonsgegevens vast:
 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Adres, postcode, woonplaats
 • Geboortedatum en pasfoto (niet verplicht)
 • CV en motivatie
 • Een door de sollicitant opgenomen video (niet verplicht)
 • Eventueel bij een telefonische intake kan er gevraagd worden naar beschikbaarheid

VERSTREKKING AAN DERDEN

Met betrekking tot jouw sollicitatie maakt Pathé gebruik van de diensten van een derde partij die ten behoeve van Pathé jouw gegevens verwerken in overeenstemming met dit privacy statement. Deze partij treedt hierbij op als verwerkers voor Pathé en Pathé draagt zorg dat deze partij voldoende waarborging bieden ten aanzien van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen. Derde partijen die voor Pathé optreden als verwerker hebben een verwerkersovereenkomst met Pathé afgesloten waarin onder meer is opgenomen dat zij persoonsgegevens alleen zullen verwerken in opdracht van Pathé.

In sommige gevallen kan de informatie ook intern gedeeld worden met geautoriseerde medewerkers van ons hoofdkantoor of managers in het theater. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van je gegevens te respecteren. Het kan voorkomen dat er bij bepaalde functies een assessment word afgenomen, in dit geval word je naam, email en telefoonnummer gedeeld met ons assessment bureau.

Wees ervan bewust dat als je een filmpje maakt met een dienst van een derde, dat deze derde jouw persoonsgegevens kan verwerken. Bekijk het privacy statement van de dienst voor meer informatie.

Doorgifte buiten Europa
Jouw persoonsgegevens zullen alleen door Pathé of door Pathé ingeschakelde derden worden opgeslagen of verwerkt buiten de Europese Unie indien dat in overeenstemming is met de geldende regelgeving voor het doorgeven van persoonsgegevens naar landen buiten de Europese Unie. Dit betekent dat wij jouw persoonsgegevens slechts zullen doorgeven naar landen buiten de Europese Unie indien de Europese Commissie heeft besloten dat het betreffende derde land een passend beschermingsniveau waarborgt, dan wel indien andere passende waarborgen worden geboden, zoals een adequaatheidsbesluit (bijvoorbeeld het EU-VS Privacy Shield) of het gebruik van ongewijzigde standaardbepalingen inzake gegevensbescherming die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie. Deze zijn te vinden op https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en.

Bewaartermijnen
Pathé bewaart jouw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het bereiken van onze doeleinden zoals vermeld in dit Privacy statement, tenzij wij wettelijk verplicht zijn om jouw gegevens voor een langere periode te bewaren. Voor gegevens van sollicitanten die niet bij ons gewerkt hebben, hanteren wij een specifieke bewaartermijn: dit is tot 4 weken na het einde van de sollicitatieprocedure. Wanneer wij je gegevens nog langer willen bewaren voor mogelijk toekomstige interessante vacatures, vragen wij je toestemming. Wij bewaren je gegevens dan nog maximaal een jaar. Heb je de baan gekregen en kom je in dienst bij Pathé, dan worden jouw gegevens onderdeel van je personeelsdossier.

Na afloop van de bewaartermijn worden je gegevens definitief uit onze systemen verwijderd.

Jouw rechten
Pathé respecteert jouw rechten met betrekking tot je eigen persoonsgegevens die wij van je vastleggen. Je kunt een verzoek indienen om de volgende rechten uit te oefenen:
 • Inzage in de persoonsgegevens die we van je hebben
 • Correctie van je persoonsgegevens wanneer deze onjuist zijn
 • Verwijdering van je persoonsgegevens
 • Bezwaar maken tegen de verwerking van persoonsgegevens op basis van een gerechtvaardigd belang van Pathé of een andere verwerkingsverantwoordelijke, als je hiervoor een zwaarwegende reden hebt
 • Beperking van de verwerking van je persoonsgegevens
 • Gegevensoverdracht van je persoonsgegevens
 • Klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens
Wij zullen voldoen aan je verzoek indien en voor zover het wettelijk is toegestaan dit te doen.
Neem hiervoor contact op met HR@pathe.nl.

Overdracht onderneming

In de toekomst kunnen één of meerdere onderdelen of activa van Pathé worden overgedragen aan een derde partij of kan Pathé fuseren met een derde partij. In dat geval kunnen ook jouw persoonsgegevens aan deze derde partij worden overgedragen. Pathé zal je in een dergelijk geval altijd vooraf informeren.

Veranderingen

Dit privacy statement is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze website. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site kunnen leiden tot wijzigingen in ons privacy statement. Het is daarom raadzaam om regelmatig dit privacy statement te raadplegen.

Beveiliging

Pathé neemt passende technische en organisatorische maatregelen om de privacy van sollicitanten en de vertrouwelijkheid van hun persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking die periodiek geaudit worden.

Vragen en feedback

Als je vragen of opmerkingen hebt over dit privacy statement, kun je contact met ons opnemen:

HR@pathe.nl of met de functionaris gegevensbescherming privacy@pathe.nl

Pathé Theatres B.V.
Postbus 75948
1070 AX Amsterdam

Kvk Amsterdam 33161839
ABNAMRO 53.55.85.004
IBAN NL91ABNA0535585004
BIC code ABNANL2A
BTW no. NL.0057.49.323.B.01

Dit privacy statement is voor het laatst gewijzigd op 27 september 2023.
Cookievoorkeuren

Wij gebruiken onze eigen cookies en cookies van derden voor statistische en analytische doeleinden om u de beste ervaring op onze website te bieden.

Meer informatie vindt u in ons cookiebeleid
Wij geven om uw privacy

U kunt uw cookie-voorkeuren instellen door de verschillende hieronder beschreven cookies te accepteren of te weigeren

Noodzakelijk

Noodzakelijke cookies helpen een website bruikbaarder te maken door basisfuncties zoals paginanavigatie en toegang tot beveiligde delen van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet goed functioneren.

Vereist
Voorkeuren

Met voorkeurscookies kan een website informatie onthouden die de manier verandert waarop de website zich gedraagt of eruit ziet, zoals uw voorkeurstaal of de regio waarin u zich bevindt.

Statistieken

Statistische cookies helpen website-eigenaren te begrijpen hoe bezoekers omgaan met websites door anoniem informatie te verzamelen en te rapporteren.

Marketing

Marketingcookies worden gebruikt om bezoekers op verschillende websites te volgen. Het is de bedoeling advertenties weer te geven die relevant en aantrekkelijk zijn voor de individuele gebruiker en daardoor waardevoller voor uitgevers en externe adverteerders.